Driftsplan for Stordalselva i 2019 - Løpande driftsplan framover

DRIFTSPLAN FORSTORDALSELVA 2019

Driftsplanen skal vere løpande og kan justerast på kvart årsmøte eller omframt årsmøte

INNHALD DRIFTSPLAN:

SIDE: 1

Målsetting med planen, Felles forvalting

Side 2

Driftsplan, delplan 1, Regulering av fisket

Side 3

Delplan 2, fiskeoppsyn og overvåking av bestand

Side 4

Delplan 3, Oppsyn og kultiveringstiltak

Side 5

Prosjekt som er vedtatt utført
Gytebekkar, Kultivering – klekkeri – rognplanting - kultiveringsplan

Side 6

Oppsummering Stordalsvassdraget

Side 7

Vedlegg til driftsplanen

Side 8 - 18

Historikk

Side 8

Noverande Status og tilstand

Side 9

Den økonomisk situasjon for laget, miljø langs vassdraget

Side 10

Lokale forureiningskjelder/tiltak

Side 11

Biotopiske forbetringar i Stordalsvassdraget

Side 12

Informasjon, marknadsføring, Rapportering og dokumentasjon

Side 13

Fangststatistikk

Side 14-15

Eigartilhøve, medlemsliste

Side 16-18

Sonekart

Side 19

Hovuddelen av planen ligg på side 2-6 med handlingsplan og arbeidsområde.
Vedlegg til driftsplanen ligg på side 8-18

Vi kan dele planen opp i forhold til korleis vi vel å synleggjere denne, ved å legge ut delar og linkar til resten av planen og vedlegg slik at det blir tilgjengeleg på websida og facebook sida vår.

Link til Lakse- og innlandsfiskelova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47

Link til Forskrift for Lakse- og innlandsfiskelova
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-761

Driftsplan for Stordalselva
Målsettinga med planen

1. Utvikling av bestandane med sikte på auka avkastning, til beste for rettshavarar og fritidsfiskarar. Utvikling av bestandane med sikte på å auke det haustbare overskotet.

2. I Stordalsvassdraget har fiskerettshavarane gått saman om felles forvaltning i samsvar med Lakse- og innlandsfiskelova § 25: Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag .
Fellesforvaltninga skal omfatte regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteførebyggande tiltak, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak og
bestandsovervaking. I tillegg kjem hensiktsmessige og nødvendige felles tiltak for vern og utvikling av dei lokale fiskestammane

3. Driftsplan skal innehalde oversikt over fiskeressursane i det aktuelle området, oversikt over regulerings-, overvakings-, oppsyns- og informasjonstiltak. Vidare skal planen beskrive korleis fiskeinteressene er organisert i soner og eigarinteresser. Den enkelte grunneigar – rettshavar - tar sjølv hand om bortleige av sin fiskerett.

Driftsplan for Stordalselva
Felles forvalting

Stordal Elveeigarlag har til formål å arbeide for ei berekraftig forvaltning av lakse- og sjøaurefisket i Stordalselva.

Laget skal halde seg til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta dei lovpålagte forvaltningsoppgåvene gitt i Lakse- og innlandsfiskelova med tilhøyrande forskrifter.

Ved felles forvalting er alle medlemmane i laget forplikta til å følge dei fleirtalsvedtak som blir fatta på årsmøte, omframt årsmøte og medlemsmøte

Vi skal alle samarbeide om ei næringsmessig og økologisk forvaltning av lakse- og sjøaurebestandane i Stordalsvassdraget

Årleg handlingsplan og budsjett skal for kvart år leggast fram for årsmøtet for godkjenning
---------------------------------------
Laget har oppretta ei kompetansegruppe av røynde laksefiskarar som også har eit breitt og omfangsrikt nettverk. Eit mandat er sett opp for deira arbeid og gruppa skal støtte opp om arbeidet til laget for å oppnå målsettingane i planen.

.

Delplan 1 Regulering av fisket I den utgåande driftsplanperioden er fisket regulert med opningsdato og stengedato for sesongen, i forhold til nattefreding og i høve til talet på stenger/kort for den enkelte sone. Det er sett begrensninger for fangst med tal på fisk pr kort og pr dag, veke og år.1. Fangstrestriksjonar – tal på laks pr kort, pr fiskar, pr veke, pr år Dette blir innført for å redusere fisketrykket i elva fra 2019

· Maks 1 laks pr halvdagskort inntil 10 timer - 2 laks pr heildagskort

· Maks 2 laks pr person pr veke

· Maks 10 laks pr person pr år

Eit fiskekort skal vere personleg, og kan berre unntaksvis overdragast til andre.
Døme: Om eit kort er betalt av ein fiskar, som ikkje har fylt personleg kvote eller kortkvoten og ikkje har anledning til å fiske sjølv, kan dette overdragast om det skjer før fisketida startar.
Grunneigar/fiskerettshavar skal godkjenne denne overdraginga på førehand. Overdraging kan ikkje skje om den aktuelle korteigar/fiskar, har nådd taket på fangstrestriksjonar
Kortet/økta skal ikkje nyttast av andre om der er tatt 1 laks på det aktuelle kortet, og ein person kan ikkje ta meir enn 2 laks pr veke.
Kvar sone har eigarar med eit definert tal på stenger som kan brukast. Retten til å bruke og for eigaren ev. selje kort for ei av desse stengene går ut for aktuell dag, veke eller sesong når høvesvis dags-, vekes- eller årskvoten er fylt for denne stanga.
2. Fiskesesong, opning – stenging. Fredningstider i sesongen
Opning den 15.06. Stenging den 25.08 kl 24.
Overvaking av bestand fram til 15. juli, med påfølgjande midtsesongevaluering,
Evaluering må m.a. skje i lys av omfang av kilenotfisket, sjøfiske elles, registrert innsig i 2019, vannstand og vasstemperatur utover i sesongen.
Vedtak om endring i løpet av sesongen. Stenging ved vasstemperatur over 18 grader og/eller utsikt til lengre periode med veldig lav vannstand. Ved dårleg innsig/lite fisk i elva fram til 15. juli, kan elva bli sesongstengt på relativt kort varsel. Årsmøtet gir styret fullmakt til å kunne utvide sesongen for Stavdal og Jøsvoll, innenfor den offentlege fisketidsramma, i det høve det viser seg at der er bra med laks i elva, og GBM blir oppnådd.Det må vere gytebestandsmålet som skal vere den avgjerande faktoren. Det er 720 kg hofisk. Om det ser ut til at dette ikkje kan bli oppnådd, må elva stengast for sesongen. OmGBM ikkje blir oppnådd i 2019, dvs. 2. året på rad. Skal elva stengast for fiske i 2020. Her er ikkje haustbart overskot av laks.
3. Reguleringar på den enkelte sone.
Alle soner skal ha nattestengt kvar dag frå kl 00.00 og til kl 04.00
Frå eit bestemt punkt, no bom på elvaforbygninga ved osen, på Hovesona, settast det opp kun flugesone, frå bommen og ut til sjøen.
Antall stenger på dei forskjellige soner skal vere slik det var i 2018.

Delplan 2 Fiskeoppsyn og overvaking av bestand

I den utgåande driftsplanperioden er det fastsett personar som skal vere oppsyn på ei eller fleire soner med eit klart oppsett på kva oppgåve og kva mynde dei har. Her bør det kome inn eit meir heilheitleg system for elva, gjerne at alle soner utnemner ein person eller årsmøtet oppnemner personar, som kvar må ha mynde til å utøve oppsyn for heile elva, for alle soner
1. Oppsyn.
Lakse- og innlandsfiskelova § 25: Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag .
Her er det lovpålagt at fellesforvalting også omfatter felles oppsyn for vassdraget Det settast opp ei gruppe som skal ha oppsynsansvaret for heile elva, her kan kvar sone kome med sin representant. Ein beskriving blir sett opp om kva som skal haldast oppsyn med og kva mynde oppsynet har, samt virkemidlar styret har i høve brot på fiskereglar og kva skal føre til anmeldelse. Kvar sone oppnevner 1-2 representanter til felles oppsyn for elva.
Styret får fullmakt frå årsmøtet til å vurdere alvorsgrad og reaksjon på kvar enkelt misferd.
Brot på fangstrestriksjonar og urettvist overdraging av fiskekort/fiskerett skal føre til inndraging av fiskekort/rett til å fiske, i kortare eller lengre tid ev. føre til politianmeldelse

Snorkling og filming i elva for å drage fordel av dette i fiskeøyemed

Snorkling i elva med føremål å finne ut kor laksen står eller kor mykje laks som er i delar av elva, skal ha styret sin godkjenning.
Filming med undervannskamera og/eller videokamera med føremål å finne ut kor laksen står eller kor mykje laks som er i delar av elva, skal ha styret sin godkjenning

I dei høve dette blir gjort utan styret sin godkjenning, er dette brot på retningslinjene til laget.

2. Bestandsovervaking
I den utgåande driftsplanperiode er det tatt ei enkel gytefiskteljing i 2016. Det er tatt ei yngelteljing vår og haust i 2017. Vi har hatt eit overvakingsprosjekt i den nedre delen vedkomande regnbogeaure.
Vi har hatt 2 gytefisk teljingar (OURO) og yngelregistrering i (R.B.) 2018
samt gytefiskteljing i Røelva 2018 og framom fossane på Stavdalen
Vidare overvaking
I dei 3 små sideelvane Kørsen, Fjellåna og Langhesløken bør det verte planlagt årleg yngelteljing av sjøaure, kvart år i 5 år framover.
Det må utførast både gytefiskteljing og yngelregistrering for laks årleg i ein del år framover, i hovudvassdraget, fram til «Telbergsfossen» og i Røelva.
Overvakingsprosjekt i den nedre delen vedkomande regnbogeaure, held fram i 2019, men i ei forenkla utgåve. Her vil det også settast fokus på utvandrande smolt
Midtsesongevaluering med vedtak om endring i sesongen. Sjå punkt 2, delplan 1.

Delplan 3

Formålspragrafen:Utvikling av bestandane med sikte på auka avkastning, til beste for rettshavarar og fritidsfiskarar. Utvikling av bestandane med sikte på å auke det haustbare overskotet

Elveeigarlaget må utarbeide ein kultiveringsplan for den lakseførande delen.

Dette er eit offentleg krav til dei vassdraga som skal ha nokon form for kultivering og vi startar eit prosjekt i samarbeid med NTNU, som etterkvart skal føre fram til ein slik plan

Om nødvendig må det søkjast løyve for ekstraordinær utfisking av Pukkellaks og oppdrettsfisk.

Kultiveringstiltak
I forrige driftsplanperiode vart det gjort eit kultiveringstiltak ved osen til Røelva, for å betre forholda for oppgang av laks der
I denne perioden er det er planlagt 3 kultiveringsprosjekt:
Gytebekker i Fjellåna, Kørsen og Langhesløken, særleg knytt til bestanden av sjøaure
Det er og søkt midlar til dette gjennom Vanndirektivet. Dette må inn i planen etterkvart som prosjekta blir realisert i plansamanheng
Klekkeri/rognboksutplanting Her skal det inn i planen at det blir arbeidd opp mot det offentlege for å få starte opp att med slik kultivering. Og då fortrinnsvis i samarbeid med andre. GBM er på 720 kg hofisk og i 2018 vart det 66 % oppnåing. Målet er heilt klart å få eit haustbart overskot. Om ein ikkje oppnår GyteBestandsMålet i 2019, må ein stenge elva for fiske i 2020.

Det er strenge retningslinjer for slike kultiveringstiltak, vi må dokumentert over tid at bestanden er trua / kritisk nivå for bestanden. Det ser ut til at slike kultiveringstiltak skal meir og meir over i regi av offentleg forvalting
Årsmøtet gir fullmakt til styret for å utrede og evt starte arbeidet med «naturleg kultivering»
Her vere seg fiske av hofisk i ordinær sesong, mellombels lagring av denne, og tilbakesetting av laks til elva etter fiskesesongen. Utrede muligheita og starte opp med «skjerma gyting» av laks i sideelvar, for å skjerme rogn og 1-års yngel mot store isferder
Ta kontakt opp mot NTNU, prøve å få forskarar ved NTNU til å delta i dette, gjennom muleg å få status som pilotprosjekt.

Prosjekt som styret i laget har vedtatt utført

Reetablering av gytebekkar. Opprensking og tilrettelegging for oppgang til 3 gytebekkar i Stordal kommune, Stordalselva: Fjellåna, ørsen og Langhesløken
Alle desse har tidlegare vore gode gytebekkar for sjøaure, men det har i ein god del år vore

vanskeleg for sjøauren å gå opp frå hovedvassdraget. Eindel uønska drenering og andre inngrep har gjort at i dei siste år har der vore lite eller ingen aure som gyt her.
Vi har hatt teljing av sjøaure, visuelt, med sterk lommelykt i september og oktober dei to siste åra, og det har nesten ikkje vore gytefisk i bekkane. Nedgang i fangst av sjøaure i Stordalsvassdraget har vore dramatisk dei siste 15 åra, sjå vedlagte kurve for fangst. Årsakssamanhengen er nok samansett, men vi ser at nokre av gyteplassane er heilt borte, andre er i veldig dårleg forfatning. I tillegg har nok den store auken av lakselus i fjordane dei siste 20-30 åra tatt knekken på mykje av den lokale sjøørretstamma
I all hovudsak er det planlagt tilrettelegging slik aureen kan gå opp i bekkane og ein del gravearbeid i sjølve bekkane for å legge til rette for gyting som t.d. å lage nokre enkle tersklar for å skape litt djupne og lage til skjul enkelte stader. Ein del gytegrus må tilførast. Erfaringa frå andre stader viser at liknande tiltak allereie første året etter at gytebekkar har blitt tilgjengelege for sjøauren, har gitt relativ stor auke i talet på sjøaure i desse gytebekkane.

Her må det dokumenterast med el-fiskeapparat undervegs i prosjektet og i nokre år etter reetableringa.Søknader må inn til Miljøavdelinga hos Fylkesmannen, og løyve frå grunneigar/rettshavar må ligge føre. Søknad om finansiering er utarbeidd og sendt

Kultivering i form av klekkeri – plommesekk yngel og/eller rognplanting Her må vi vente på den Fylkesvise kultiveringsplanen og sjå kva avklaring som kjem om bruk av verkemiddel. Dokumenteringa er frå vår side, saman med Lakseelvane på Sunnmøre, fullt ut vurdert som gode nok for å kunne starte opp med ein prosess som fører fram til ei offentleg godkjenning. Den offentlege forvaltinga er særs restriktiv med å gje løyve til slik kultivering. Styret sitt vedtak går på at dette skal startast opp om vi får løyve til det.
Og fortrinnsvis i samarbeid med andre elvar

Dokumentasjonsprosjekt opp og fram mot kultivering, utført av NTNU

· Fokus på menneskeskapte endringar, naturgitte vilkår for ein optimal livs- og overlevingssyklus. Bestandsvurdering, gytefisk – yngel – utsikter i forhold til kultivering.

· Menneskeskapte hindringar for den naturgitte reproduksjonssyklusen til laksen.
Her kan utgangspunktet for NTNU godt vere dei merknadane som vi har sendt inn i høyringsuttale til den Fylkesvise Kultiveringsplanen.

· Biologisk delplan av 1998 - Gyteteljing og yngelregistrering i 2018

· Det har vore utført intervju av den eldre garde av laksefiskarar.
Ottar Storheim, Nils T Hove og Leif A Dybdal
Samt Jon Geir i høve klekkeriet, og hans tidlegare arbeid som leiar.
Og vi håper å få eit intervju med Johan Vinje – hotellet og Engelske laksefiskarar
Samt med Odd Hallvard Midtbust – også om det tidlegare klekkeriet

Oppsummering
Dersom ein i perioden fram til 2021 klarer å gjennomføre dei tiltaka som er nedfelt i denne driftsplanen, vil ein ha kome eit langt steg på vegen med å få vassdraget i den tilstanden ein ynskjer.

Vi har eit vassdrag som inntil no har vore lukkeleg forskåna for sjukdom.
Mange elvar, spesielt i Romsdal og på Nordmøre har fått ”Gyro” med dei enorme konsekvensane dette dreg med seg.

Det er svært viktig at det vert sett i verk tiltak for å hindre denne farlege sjukdomen i å spreie seg til vårt vassdrag. For eksempel desinfeksjonsstasjonar for fiskeutstyr. Det er eit mål i seg sjølv at det blir sett opp ein god del fleire desinfeksjonsstasjonar

Det er naturleg å tru at kunstig kultivering fører til ein jamnare reproduksjon, og også jamnare fangstar. Vi bør arbeide fram mot å få godkjenning for kultivering, ei ordning og eit samarbeid med andre klekkeri/elvar om dette. Vi må få gjennomført gytefiskteljing kvar haust med tanke på å unngå overfiske. Stikkord her er Gytebestandsmålet. Vi må også få gjennomført hyppige registreringar av yngel.

Etterspørselen etter fiske synest å auke. Eit samarbeid mellom eigarane for å utnytte fisket betre kan vere ei god løysing på enkelte soner med dårleg økonomisk utnytting. Fangstrapporteringa, med fangstdagbøker på nokre soner, har vist seg å fungere godt.
Her er det viktig at eigarane er klar over betydninga av ein rett statistikk.
For sesongen 2019 kan det frå Fylkesmannen si side vere snakk om å redusere fisketidsramma for elva. Eit evt. vedtak er truleg basert på at vi sjølve ved lokale vedtak har innskrenka sesongen med nesten ein månad. Med den bakgrunn at vi prøver å halde oss innanfor det GyteBestandsMålet som offentleg forvalting har satt.
At statistikken er så rett som mogeleg er viktig også med omsyn til fisketida og for kor mykje fisk ein kan fiske.

I denne planen er det etter beste evne prøvd å ta med alle ting som har betydning for vassdraget. Det er viktig at vi no prøver å få på plass alle utfordringane, og å få sett dei tinga som bør forbetrast i ei prioritert rekkefølgje.

Noko er sikkert oversett. Slikt er vanskeleg å unngå. Planen må derfor ikkje oppfattast slik at det ikkje er rom for nye innspel.

Alle innspel som har betydning for elveeigarane, har styret og årsmøtet plikt til å handsame.
Ein skal også påpeike at dette er ein løpande driftsplan for perioden
2019 – 2025 og denne kan justerast ved kvart årsmøte, omframt årsmøte
eller ved medlemsmøte, når som helst i perioden.

For styret i Stordal Elveeigarlag.

Jarle Hove

Vedlegg til Driftsplanen

Historikk

Stordal Elveeigarlag vart formelt skipa 5/7 1964,
Tidlegare har det vore «Fleire elveeigarlag» som hadde etter datidas krav og normer, ein grei funksjon etter dei behov som var i den perioden. Det første laget vart stifta på 1920-tallet, og varte i en 10-15 år. Det neste laget vart stifta rett etter krigen og varte frem til sist på 1950-tallet
Men heilt tilbake på starten i 20-åra var grunneigarar og andre eldsjeler i aktivitet med kultiveringsarbeid. Desse personane fekk også bygd klekkeri og kummar for stamlaks på Øvrebust. Ifrå 1920-åra vart det sett ut yngel i bekkar og elvar. Mange grunneigarar gjorde ein stor innsats for laksestamma i Stordalselva. Den siste utsettinga av yngel var truleg på slutten av 70-talet. Nesten all utsett fisk var basert på stamfisk frå Stordalselva. Den vart fanga både i elva og i osen med kastenot. Sidan den gongen har elva vore meir eller mindre sjølvkultiverande..
Dei seinare åra har det auka på med menneskeskapte faktorar som meir enn sjølve forholda i og rundt elvane, har auka trusselbildet for laksebestanden i elva. Og vi vurderer det slik at no må ein starte oppatt med kultivering
Både vedtekter og regler har forandra seg etterkvart som det har kome nye lover og forordningar. Siste forandring av vedtekter var på årsmøte den 30.03.2017

Nedslagsfeltet til Stordalsvassdraget er fjellområda mellom Norddalsfjorden og
Romsdalsfjorden. Vassdraget munnar ut i Storfjorden på Hove i Stordal. Nedbørsfeltet er 203 kvadratkilometer, og det strekkjer seg frå sjøen og opp til 1531 moh. Middelvassføringa er på 12 m3/sek. Den laks og sjøaureførande delen av vassdraget, Stordalselva, er om lag 8 km.
frå Stavdalsfossen og til sjøen. Ei mindre sidegrein, Røelva, er laks og sjøaureførande frå samløpet med Stordalselva og til Ekrefossen. Omlag 4 km. Vanlegvis er det mindre kvanta fisk i denne elva enn i hovudvassdraget. Den er likevel svært viktig mellom anna fordi der er gode gyte- og oppvekstforhold. Samla laks og sjøaureførande elvestrekning er ca. 12 km. Det produktive elvearealet er på ca. 130 000 kvadratmeter inkludert sideelvane.

Noverande status og tilstand i elva
Laget har ikkje noko med sal av fiskekort eller bortleige av fiske å gjere. Dette har vore, og er ei sak mellom den enkelte grunneigar og den som vil leige fiske.

I dei fleste sonene kan det fiskast med frå 2 til 4 stenger samtidig. Dette er det reglar for innanfor kvar enkelt sone. I denne driftsplanen vil vi avklare kor mange fiskekort/rettar/stenger det er anledning å ha for kvar sone.
Elva er nattfreda frå 00 – 04 kvar natt alle dagar i veka. Det er forslag om å auke nattefreding med 2 t på nederste sone. Fisketida sist år var frå 10. juni – 25.august. Pga. veldig lite laks i elva vart det gjort vedtak om å stenge for fiske frå og med 18. august. Mengda av gytelaks har vore variabel, men nedadgåande dei siste åra. 2018 var eit spesielt år der mykje meir enn normalt vart fiska opp i sjøen. Men likevel er det ikkje noko som tyda på at der var spesielt stor oppgang i elva etter sesongslutt. GMB var talt til ca. 66 % av målet. Så lenge vi ikkje driv noko form for kultivering, er vi på dette feltet prisgitt naturens luner. Og det kan tyde på at vi er veldig utsett etter fleire år med dårlege fangstar.

Yngelregistrering haust 2018, med relativt dårlege resultat

I følge VRL, har Stordalselva et gytebestandsmål på 724 kg holaks pr. år, for å kunne oppretthalde ein berekraftig bestand som det kan haustast av. Dette tilseier at vi må ha minst dette kilo holaks som gyter kvart år for å oppretthalde ein ”normalbestand”. Talet er berekna utan å ta spesiell høgde for hendingar som har negative innverknader som

· Produksjonen av lakseyngel i elva, isferder og flaumar.

· Predatorer som oter, mink og hegre.

· Farane yngelen møter på veg ut til beiteområdet i havet.

· For ikkje å snakke om kilenøter og dorgarar.

Det blir viktig i komande år å ha ei trygg oversikt på gytebestanden.

Om denne trenden fortsetter har vi pr definisjon ikkje eit haustbart overskot og skal eigentleg stenge elva for fiske.
Vi vil seinare i planen vise ein oversikt over fangststatistikken for dei einskilde sonene for dei 5 siste åra. Det er desse åra yngelen har vokse opp i elva og vore ute i havet, før retur til elv. Vi har god fangststatistikk for elva frå 2002 og fram til no

Den biologiske tilstanden i elva synest å vere god. Geografien rundt elva er jamt over av ein slik karakter at avsig frå spreiing av husdyrgjødsel er liten.
I nedslagsfeltet til elva er det ikkje forureinande industri.

Styret har tatt opp diskusjonen om vi skal starte oppatt med klekkeriet. Dette er en stor og ambisiøs sak som vil kreve mykje grunnarbeid og utgreiingar. Det vil medføre store og vedvarande kostnader i form av frivillig arbeid og direkte utgifter. Vi vel å ta klekkeri og kultivering med i driftsplanen, sjølv om dette enno ikkje har vore oppe på årsmøtet. Sjølve bestemmelsesprosessen er viktig i seg sjølv. Uansett er dette ei årsmøtesak som styret kjem til å presentere fleire gongar for årsmøtet i driftsplanperioden.

Den økonomisk situasjon for laget

Laget har pr. dato mindre direkte inntekter. Men ein samarbeidsavtale med Hofseth Aqua og søknader på offentlege tilskotsordningar, gir ein del midlar som har finansiert utgifter i 2018 og vil truleg finansiere tiltaka som er planlagt i 2019.
Lakseelvane på Sunnmøre har, og vil kvart år framover skaffe til veie ein god del midlar som skal fordelast ut til medlemselvane.
Det årlege budsjettet til laget vil vise utgifter og tilføring av midlar, slik at vi vil ha dekning for det arbeidet som vil bli utført.

Laget disponerer ikkje soner, eller deler av soner til sal av fiskekort slik enkelte andre lag gjer . Vi er derfor avhengig av at medlemane betalar medlemskontingent. Lik andel for alle. Det er utarbeidd ein plan for korleis medlemskontingenten i Norske Lakseelvar skal fordelast på elveeigarane. Om ein vel å bli medlem av Lakseelvane på Sunnmøre, er det fornuftigt at laget tar denne kostnaden

Tidlegare har det gitt elva ei verditaksering etter soner, og kva skyld kvar enkelt elveeigar har. Dette har vi gått vekk frå og no har kvar rettshavar like andelar. Seinare i planen er ei liste over kvart gardsnr. og bruksnr. som er medlem,

Miljøet langs vassdraget

Ei forbetring av miljøet i og langs elva vil vere eit av dei viktigaste satsingsområda for laget. Mange stader er det utført eit til dels stort arbeid med opprydding. Elveforbygninga er stelt i stand som tursti på den nederste halvdelen av elva og er eit mykje brukt område for turgåarar, i tillegg til dei som fiskar laks. Men fortsatt er der enkelte stader der det kan være behov for å fjerne skrot og søppel av diverse kategoriar. Enkelte stader er det tett skog, noko som gjer forholda for fiskarane vanskelege. Dette gir eit dårleg inntrykk av korleis vi helst vil ha det. Mange laksefiskarar er ute etter ei samla oppleving rundt det å fiske etter laks, og då er også tilstanden langs elva ofte avgjerande om dei vil leige elv her eller andre stader. NVE har også satt krav om rydding på vegen langs elva, på min. 4 m bredde, dette sett i forhold til beredskap ved skadar i elva.

Grensene mellom dei einskilde sonene er blitt betre merka dei seinare åra, men det er fortsatt rom for endå betre merking, enkelte stader. På mange soner er der anlagt rasteplassar med enkle fiskebuer for å gjere forholda for fiskarane trivelege.

Ofte skal det ikkje så mykje til før det vert meir attraktivt å leige fiske i Stordalselva. I neste runde kan dette føre til auka etterspørsel etter fiske, og dermed større inntekter til rettshavarane.

Lokale forureiningskjelder/tiltak

Hove: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Vinje: Samlekanal som kjem frå industriområdet renn ut i elva på Vinje. Bør takast vassprøve for å kartleggje evt. forureining. Minimal fare for avsig frå landbruksrelatert verksemd. Usikkert om det er avsig til grunnen frå søppelplassen på Vinjesanden.

Busengdal: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Kirkebø: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Kvammen: Ingen spesielle forureiningskjelder. Fjellåna renn ut i Storelva på Odd Kvammen sin eigedom. Frå gammalt av var den ei god gyteelv, spesielt for sjøauren.

Midtbust: Rørgate fører ut i elva frå oppdyrka landbruksareal. Usikkert om det er forureinande avsig. Lita vassføring..

Øvrebust: Rørgater frå oppdyrka landbruksareal fører ut i elva på to stader. Ei lita elv, ”Rikjenda”, fører ut i hovudvassdraget. Frå gammalt av var dette ei god gyteelv for sjøaure, men er også lakseførande. ”Kørsen”, ein liten sidebekk er også frå gammalt av ein god gytebekk for sjøauren.

Holt: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Storheim: Usikkert om det kan vere forureinande avsig frå utløpet av Djuphølen. To mindre bekkar, Harpebergløken og Langhesløken er truleg gode gyteplassar for sjøaure. Desse bør undersøkast nærare for å kartleggje moglege forbetringar i tilhøva for gyting. Slike bekkar er også gode oppvekststader for yngel. Problemet er at ved liten nedbør på sommar, går Harpebergløken tørr

Moe: Ingen spesielle forureiningskjelder. Ein mellomstor bekk, Moløken, er truleg ein god gyteplass for sjøaure og oppvekstplass for yngel. Det bør opprenskast i utløpet av bekken for å forbetre forholda for oppvandring av fisk. Problemet er at ved liten nedbør på sommar, går Moløken tørr

Jøsvoll: Ingen spesielle forureiningskjelder..

Stavdal: Ingen spesielle forureiningskjelder. Ei større sideelv, Stavåa, er truleg både laks og sjøaureførande ei kort strekning.

Vad: Ingen spesielle forureiningskjelder, men med fall til elva frå begge sider kan det vere fare for avsig frå spreiing av husdyrgjødsel.

Løset: Mykje av same forholda som på Vadsona.

Biotopiske forbetringar i Stordalsvassdraget
Dersom vassprøver viser at det må setjast inn tiltak mot forureining, vil desse tiltaka i seg sjølv gje biotopiske forbetringar. I tillegg vil fysiske inngrep nokre stader gje betre forhold for gyting og oppvekst av yngel.

Laget skal utarbeida enkle planer for oppreinsking og rydding i sidebekkar/elvar. Dette gjeld for Fjellåna, Kørsen, Langhesløken og mogleg Harpebergløken og Moløken. Laget bør også søkje å få til ei ekstern delfinansiering av dette arbeidet gjennom søknad om midlar frå offentleg hald.

Kvammen: Betre forholda i osen av Fjellåna. Sjå nærare på behovet for tilførsel av gytegrus. Dette vil føre til ein endå betre plass for gyting og oppvekst. Spesielt for sjøaure, men også som oppvekstplass for laksungar.

Øvrebust: Ei biologisk undersøking av Rikjenda hadde vore ynskjeleg. Denne elva var truleg både laks- og sjøaureførande heilt opp til Fossane. Om dette er tilfelle, er det naturleg for laget å vurdere forbetringar for oppgangen av fisk også i denne elveosen. I tillegg er Kørsen frå gamalt av ein god sidebekk for gyting og oppvekst for.

Storheim: Her finn vi to viktige sidebekkar, Harpebergløken og Langhesløken. Begge desse kan med relativt små midlar gjerast om til gode gyteplassar og oppvekststader for yngelen.

Mo: Moløken kan med rensking og opprydding i osen gjerast til ein enno betre gyte og oppvekstplass.

Det har tidlegare vore føretatt ei lang rekke med synfaringar langs elva med representantar frå:

NVE, MR-Fylke, Stordal kommune, Stordal Elveeigarlag og Grunneigarar,
på fleire stadar i elva.

Med formål å drive vedlikehaldsarbeid på fiskehølar, flaumsikring, betring av gyteplassar, forskjellige miljøtiltak langs elva og moglegheiter for å forlenge den lakseførande delen av elva.

Synfaringar er ein viktig prosess i arbeidet fram mot ei positiv saksbehandling på Fylke og Regionsnivå. Alle framtidige prosjekt i og langs elva som har tilknyting til Laks og Sjøaure, bør vere med i ein driftsplan. Det viser at tiltaka er med i ein samla plan som Elveeigarlaget er samde om. I fleire samanhengar er dette faktisk eit krav frå det offentlege, for å kome i betraktning for tildeling av offentlege midlar.

Informasjon.

Stordal Elveeigarlag har lagt ned eit omfattande arbeid på informasjon.

Vi har laga til ei internettside, www.laksefiske.stordal.no, som vi skal bruke, ikkje berre til informasjon for utabygdsfolk som vil freiste å fiske laks i Stordal.
Men også som eit arbeidsverktøy for oss sjølve. Vi har innsamling av fangstrapportar for dei fleste soner, ein gong pr. veke.
Laget har og ei facebokside, Laksefiske Stordalselva i Møre og Romsdal

Marknadsføring.

Det viser seg at desse opplysningane, tilgjengeleg på internett, aukar fiskeinteressa og økonomien til dei som leiger ut på desse sonene.

Her er det moglegheiter for dei som ynskjer å marknadsføre seg meir enn dei har gjort tidlegare.

Her er også moglegheiter for dei som ikkje ynskjer å leige ut elva si, og gjere det kjent at på denne sona er det ikkje tilgjengeleg fiskeelv. Med det slepp ein kanskje ein del ”masete” telefonar.
Elveguiden.no sel og marknadsfører ein del av tilgjengeleg fisketid på dei 2 nederste soner, rettshavarane der er godt fornøgd med dette føretaket. Der er plass til fleire, og det er ein fordel at ein del tilgjengeleg fisketid blir allment tilgjengeleg

Rapportering.

Styret for laget har innsett viktigheita av korrekt fangstrapportering. Det er satt opp ei fangst rapporteringsbok på kvar sone. Denne boka må vere tilgjengeleg slik at alle som fiskar skal rapportere inn all fangst dag for dag. Den må også vere tilgjengeleg for andre enn fiskarar. Også for å innhente fangstdata for innføring og oppdatering av internettsida til laget.

Dokumentasjon.

Viktigheita for å ha ein god rutine på fangstrapportering blir garantert ikkje mindre framover i tida. Utifrå offentlege høyringar blir det iverksett nye restriksjonar på fangst av laks for perioden 2020-2023.

Derfor er det blitt meir og meir viktig å kunne dokumentere kva som skjer i og langs elva. Fangstrapporter og gytefisk teljing på hausten er den einaste dokumentasjonen vi har på tilstanden i elva. Dette skal samanliknast mot Gytebestandsmålet.

Fangststatistikk

Eigartilhøve og organisering

70 eigedomar med til saman 60 eigarar er med i Stordal Elveeigarlag pr. dato.
Det er den enkelte grunneigar som har fiskerett på sin eigedom/gardsbruk.
På dei aller fleste soner er det ei fordeling av fiskeretten mellom dei forskjellige
bruksnummera under eit gardsnummer.

Dei 15 sonene som elva er inndelt er som fylgjer: Hove - Vinje – Busengdal – Kirkebø - Kvammen – Midtbust – Øvrebust – Holt – Storheim – Mo – Vad Jøsvoll – Stavdal –Løset og Øye/Ekre

Laget er organisert i eit Styre på 5 personar som er bundne av budsjett, driftsplan, handlingsplan og årsmøtevedtak, samt vedtekter som er godkjende av årsmøte i laget. Leiaren og Styret står for den daglege drifta.

Styret bør ha ei samansetting av fiskerettshavarar som er geografisk fordelt langsetter dalen. Stordal Elveeigarlag skal avhalde årsmøte etter egne vedtekter en gang pr. år. Og styret held styremøte etter nødvendig behov

Laget er medlem i Lakseelvane på Sunnmøre.

Laget er medlem i Norske Lakseelver.

MEDLEMSLISTE FOR STORDAL ELVEEIGARLAG:

Nr

Sone

Gnr og

Bnr.

Medlem

Adresse

Postnr. og

Poststad.

Telefon

01

Hove

127/1

Jarle Hove

Hove

6250 Stordal

91114415

02

Hove

127/3

Bente/Jon G. Selboskar

Midtbust

6250 Stordal

70278346

03

Hove

127/4

Nils Tomas Hove

Hove

6250 Stordal

70278006

04

Hove

127/5

Marann Vidhammer

Hove

6250 Stordal

 

05

Hove

127/6

Kristin Øie

Hove

6250 Stordal

 

06

Hove

127/7

Knut Hove

Hove

6250 Stordal

70278159

             

07

Vinje

128/1

Leif Rune Vinje

Vinje

6250 Stordal

70278104

08

Vinje

128/2

Vibeke og Runar Helland

Vinje

6250 Stordal

70278499

09

Vinje

128/3

Kjell Mulelid

Vinje

6250 Stordal

70278189

10

Vinje

128/5

Jarle Hove

Hove

6250 Stordal

91114415

11

Vinje

128/6

Per Arne Søvik

Vinje

6250 Stordal

70278257

12

Vinje

128/7

Sigrun Hove

Vinje

6250 Stordal

70278093

13

Vinje

128/8

Ruth Janne Vinje

Vinje

6250 Stordal

70278185

14

Vinje

128/156

Eldar Busengdal

Busengdal

6250 Stordal

70278449

             

15

Busengdal

129/1

Eldar Busengdal

Busengdal

6250 Stordal

70278449

16

Busengdal

129/2

Erling Busengdal

Busengdal

6250 Stordal

70278063

             

17

Kirkebø

130/1+2

Leif Kirkebøe

Kirkebø

6250 Stordal

70278147

18

Kirkebø

130/3

Olaus Overøye

Kirkebø

6250 Stordal

70278050

19

Kirkebø

130/4+7

Bente/Jon G. Selboskar

Midtbust

6250 Stordal

70278346

             

20

Kvammen

131/1

Odd Kvammen

Skylehammaren 2b

6013 Ålesund

70150339

21

Kvammen

131/2

Helge Tjønnøy

Smieveien 8

3470 Slemmestad

 

22

Kvammen

131/4

Eli Søvik

Kvammen

6250 Stordal

70278157

             

23

Midtbust

132/3

Bente/Jon G.Selboskar

Midtbust

6250 Stordal

70278346

24

Midtbust

132/6

Kjell A.Midtbust

Midtbust

6250 Stordal

70278265

             

25

Øvrebust

133/1+3

Jacob Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

70278136

26

Øvrebust

133/2+13

Hans Verwer

Øvrebust

6250 Stordal

 

27

Øvrebust

133/4

Vigdis Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

70278333

28

Øvrebust

133/5

Tor Midtbust

Øvrebust

6250 Stordal

70278259

29

Øvrebust

133/6

Jan Ove Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

70278469

30

Øvrebust

133/7+10

Jens Å. Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

31

Øvrebust

133/8

Johan B. Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

32

Øvrebust

133/9

Bente og Jon Geir Selboskar

Øvrebust

6250 Stordal

33

Øvrebust

133/11

Bjørg/John Hjelmset

Øvrebust

6250 Stordal

70278239

34

Øvrebust

133/12

Malene S Gresdal
Are Solheim

Stordalsvegen 832

6250 Stordal

480 55 924

             

35

Holt

134/1

Johan-Arnt Ludvigsen

Holt

6250 Stordal

41216132

36

Holt

134/2

Nevstad

Gunnar-O.Nevstad@ffi.no

   

37

Holt

134/3

Odd J. Storheim

Holt

6250 Stordal

70278207

38

Holt

134/4

Jon Knut Holtleite

Holtleite

6250 Stordal

90932821

39

Holt

134/5

Aina Øvrebust

Holtleite

6250 Stordal

70278037

             

40

Storheim

135/1

Ottar Storheim

Storheim

6250 Stordal

70278042

41

Storheim

135/2

Pål B. Øvrebust

Storheim

6250 Stordal

42

Storheim

135/3

Solbjørg Knutsen

Åsegardsvegen 74

6017 Ålesund

70151972

43

Storheim

135/4

Sølvi / Odd Søvik

Storheim

6250 Stordal

 
             

44

Moe

136/1

Egil Henden

Moe

6250 Stordal

70278215

45

Moe

136/2

Tora/Liv N. Moe

Moe

6250 Stordal

70278194

46

Moe

136/3

Kjell Magne Mo

Grødalsvegen 34 POST

6050 Valderøya

 

47

Moe

136/4

Peder Vikenes

Stavdal

6250 Stordal

70278180

48

Moe

136/5

Torunn og Øyvind Tafjord

Moe

6250 Stordal

41660163

49

Moe

136/6 +7

Kjell Magne Moe

Moe

6250 Stordal

97532088

50

Jøsvoll

137/1

LJM I AS

Bergerveien 22

1475 Finstadjordet

951 20 208

51

Jøsvoll

137/2

Ola Jostein Jøsvoll

Jøsvoll

6250 Stordal

70278030

52

Jøsvoll

137/3

Harald Jøsvoll

Jøsvoll

6250 Stordal

70278027

             

53

Stavdal

139/1+6

Odd H. Midtbust

Hovslia

6250 Stordal

70278014

54

Stavdal

139/2

Leif Stavdal

Stavdal

6250 Stordal

70278126

55

Stavdal

139/2

Hilde StøleIkkje eigar

Kviltungvegen 2A

6009 Ålesund

POST

56

Stavdal

139/3

Karl J. J. Nygård

Nedrevoll,

6240 Ørskog

70270133

57

Stavdal

139/4

Knut B. Støle

Hove

6250 Stordal

91531267

58

Stavdal

139/5

Peder Vikenes

Stavdal

6250 Stordal

70278180

59

Stavdal

139/7

Stein Eric Solevåg

Solavågsvegen145

6237 Eidsnes

94488120

             

60

Vad

149/1

Magnar Vad

Vad

6250 Stordal

 

61

Vad

149/2

Leif Magne Vad

Vad

6250 Stordal

99004904

             

62

Løset

150/1

Sølvi Lill Seljebotn

Rødsetdalen 9

6250 Stordal

94409163

63

Løset

150/2 + 3

Per Ivar Skodjereite

Løset

6250 Stordal

95178888

64

Rødset

151/1

Ole Jacob Rødset

 

6250 Stordal

 

65

Rødset

151/2

Jon Knut Holtleite
Liv Marit Holtleite

 

6250 Stordal

 

66

Ekre

153/1 og 8

Peder Vikenes

6250 Stordal

67

Ekre

153/3

Leif Rune Vinje

6250 Stordal

68

Ekre

153/9

Jens Åge Øvrebust

6250 Stordal

69

Ekre

153/10

Jan Ove Øvrebust

70

Øye

154/1

Jan Helland/Jannice

71

Øye

154/2

Kai Øye

Dette er den forrige driftsplanen,

Driftsplan for Stordalselva f.o.m. 2015 – t.o.m. 2018.

STORDAL ELVEEIGARLAG

STORDAL 2015

Driftsplan for Stordalselva

INNHALD:

SIDE:

Målsetting med planen

Side 2

Driftsplan for Stordalselva

Side 2

Stordalsvassdraget

Side 2

Eigartilhøve og organisering

Side 2

Noverande tilstand og status for elva

Side 3

Den økonomisk situasjon for laget

Side 3

Lokale forureiningskjelder/tiltak

Side 4

Biotopiske forbetringar i Stordalsvassdraget

Side 5

Informasjon og markedsføring

Side 5

Rapportering og dokumentasjon

Side 5

Oppsummering

Side 6

Medlemsliste

Side 7-8

Driftsplan for Stordalselva

Etter lakselova er elveeigarlag med elvar som er laks og sjøaureførande pålagt å utarbeide driftsplan for vassdraget.

I 1998 utarbeidde Rådgivende Biologer A/S i Bergen ” Biologisk delplan for Stordalselva med fiskeundersøkingar.”

Arbeidet i denne driftsplanen er i stor grad basert på denne undersøkinga og dei tidlegare driftsplanane.

I driftsplanpeioden skal det vurderast å utarbeide ny biologisk delplan for Stordalselva med fiskeundersøking.

Stordalsvassdraget

Nedslagsfeltet til Stordalsvassdraget er fjellområda mellom Norddalsfjorden og Romsdalsfjorden. Vassdraget munnar ut i Storfjorden på Hove i Stordal. Nedbørsfeltet er 203 kvadratkm. og det strekkjer seg frå sjøen og opp til 1531 moh. Middelvassføringa er på 12m3/sek. Den laks og sjøaureførande delen av vassdraget, Stordalselva, er om lag 8,5 km. frå Stavåfossen og til sjøen. Ei mindre sidegrein, Røelva, er laks og sjøaureførande frå samløpet med Stordalselva og til Ekrefossen. Vanlegvis er det mindre kvanta fisk i denne elva enn i hovedvassdraget. Den er likevel svært viktig mellom anna fordi der er gode gyte og oppvekstforhold. Samla laks og sjøaureførande elvestrekning er ca 13 km. Det produktive elvearealet er på ca 150 000 kvadratmeter inkludert sideelvane.

Eigartilhøve og organisering

65 eigedomar med til saman 61 eigarar er med i Stordal Elveeigarlag pr. dato.

Det er den enkelte grunneigar som har fiskerett på sin eigedom/gardsbruk.

På dei aller fleste soner er det ei fordeling av fiskeretten mellom dei forskjellige

bruksnummera under eit gardsnummer.

Dei 14 sonene som elva er inndelt er som fylgjer: Hove - Vinje – Busengdal – Kirkebø - Kvammen – Midtbust – Øvrebust – Holt – Storheim – Mo – Jøsvoll – Stavdal – Vad og Løset.

Laget er organisert i eit Styre på 5 personar som er bundne av vedtekter som er godkjende av årsmøte i laget. Leiaren og Styret står for den daglege drifta.

Styret bør ha ei samansetting av fiskerettshavarar som er geografisk fordelt langsetter dalen.

Stordal Elveeigarlag skal avhalde årsmøte etter egne vedtekter en gang pr. år.

Og styret avholder styremøter etter nødvendig behov

Side 3

Noverande status og tilstand i elva

Stordal Elveeigarlag vart formelt skipa 5/7 1964, men lenge før den tid var grunneigarar og andre eldsjeler i aktivitet med kultiveringsarbeid. Desse personane fekk også bygd klekkeri og kummar for stamlaks på Øvrebust. Ifrå 1920 åra vart det sett ut yngel i bekkar og elvar. Mange grunneigarar gjorde ein stor innsats for laksestamma i Stordalselva. Den siste utsettinga av yngel var truleg på byrjinga av 80 talet. Nesten all utsett fisk var basert på stamfisk frå Stordalselva. Den vart fanga både i elva, og i osen med kastenot. Sidan den gongen har elva vore sjølvkultiverande..

Laget har ikkje noko med sal av fiskekort eller bortleige av fiske å gjere. Dette har vore, og er ei sak mellom den enkelte grunneigar og den som vil leige fiske.

I dei fleste sonene kan det fiskast med frå 2 til 4 stenger samtidig. Dette er det reglar innanfor kvar enkelt sone. Elva er nattfreda frå 00 – 04 kvar natt alle dagar i veka.

Unntatt på sone – Moe. Der har dei heller freding heile søndag. Fisketida siste åra har vore frå 15. juni – 31.august. Mengda av gytelaks har vore variabel, vi har ikkje hatt noko grundig gytefisk teljing siste åra. Det skal utførast årleg gytefisk teljing. Dette har nok ein samanheng med lita vassføring i store delar av august. Så lenge vi ikkje driv noko form for kultivering, er vi på dette feltet prisgitt naturens luner.

I følge Norsk Institutt For Naturforskning – NINA, har Stordalselva et gytebestandsmål på 201 holaks pr. år, for å oppretthalde ein berekraftig gytebestand.

Dette tilseier at vi må ha minst dette antall holaks som gyter kvart år for å oppretthalde ein ”normalbestand”. Tallet er berekna uten å ta spesiell høgde for hendelser som har negative innvirkningar på; Produksjonen av lakseyngel i elva og farane yngelen møter på vei ut til beiteområdet i havet.

Det blir viktig i komande år å ha ei trygg oversikt på gytebestanden.

Vi vil seinare i planen vise ein oversikt over fangststatistikken for dei einskilde sonene for dei 3 siste åra. Vi har tilgjengeleg statistikk frå 1996 - 2014.

I Røelva har fangsten vore svært dårlig sidan 2001, elles i vassdraget syns tilstanden i elva å vere god.

Den økonomisk situasjon for laget

Laget har pr. dato små økonomiske midlar til rådvelde. Laget disponerer ikkje soner, eller deler av soner til sal av fiskekort slik enkelte andre lag gjer . Vi er derfor avhengig av at medlemane betalar medlemskontigent.

Laget må naturlegvis ha nok midlar til den daglege drifta, og vi tar sikte på å krevje inn årleg medlemskontigent. Med innkreving av 2 år i slengen, anna kvart år.

Miljøet langs vassdraget

Mange stader er det tidlegare utført eit til dels stort arbeid med opprydding. Elveforbygninga er stelt i stand som tursti på den nederste halvdelen av elva og er eit mykje brukt område for turgåarar, i tillegg til dei som fiskar laks. Enkelte stader er det grodd att med skog, noko som gjer forholda for fiskarane vanskelege.

Vi oppfordrar alle heimelshavarar til å halde orden langs vassdraget. Laksefiskarar er ute etter ei samla oppleving rundt det å fiske etter laks, og då er også tilstanden langs elva ofte avgjerande om dei vil leige elv her eller andre stader.

Side 4.

Vi vil oppmode alle som ferdast langs og i vassdraget til å ikkje legge at søppel langs elva, i gapahuker og liknande. Elveegarar bør heller ikkje sette ut søppeldunkar da det viser dei dette gjer vondt verre.

Laget er av den oppfatning at ein bør ha dialog med offentlege myndigheiter dersom det skal gjennomførast tiltak i og langs elva.

Grensene mellom dei einskilde sonene er blitt bedre merka dei seinare åra, men det er fortsatt rom for endå betre merking, enkelte stader. På mange soner er der anlagt rasteplassar med enkle fiskebuer for å gjere forholda for fiskarane trivelege.

Ofte skal det ikkje så mykje til før det vert meir attraktivt å leige fiske i Stordalselva. I neste runde kan dette føre til auka etterspørsel etter fiske, og dermed større inntekter til rettshavarane.

Lokale forureiningskjelder/tiltak

Hove: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Vinje: Samlekanal som kjem frå industriområdet renn ut i elva på Vinje. Bør takast vassprøve for å kartleggje evt. forureining. Minimal fare for avsig frå landbruksrelatert verksemd. Usikkert om det er avsig til grunnen frå søppelplassen på Vinjesanden.

Busengdal: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Kirkebø: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Kvammen: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Midtbust: Rørgate fører ut i elva frå oppdyrka landbruksareal. Usikkert om det er forureinande avsig. Lita vassføring. Bør takast vassprøver.

Øvrebust: Rørgater frå oppdyrka landbruksareal fører ut i elva på to stader. Ei lita elv, ”Rikjenda”, fører ut i hovedvassdraget. Frå gammalt av var dette ei god gyteelv for sjøaure, men er også lakseførande. Usikkert om det er forureining i denne elva. ”Korsen”, ein liten sidebekk er også frå gammalt av ein god gytebekk for sjøauren. Det bør takast vassprøver for å fastslå om det er forureiningsfare både i Rikjenda og Korsen. Likeins frå dei to rørutløpa.

Holt: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Storheim: Usikkert om det kan vere forureinande avsig frå utløpet av Djuphølen. Bør takast vassprøver. To mindre bekkar, Harpebergløken og Langhesløken er truleg gode gyteplassar for sjøaure. Desse bør undersøkast nærare for å kartleggje mulige forbetringar i tilhøva for gyting. Slike bekkar er også gode oppvekststader for yngel.

Moe: Ingen spesielle forureiningskjelder. Ein mellomstor bekk, Moløken, er truleg ein god gyteplass for sjøaure og oppvekstplass for yngel. Det bør opprenskast i utløpet av bekken for å forbetre forholda for oppvandring av fisk. Bør takast vassprøver.

Jøsvoll: Usikkert om det er forureinande avsig til ein liten bekk med utløp til elva. Bør takast vassprøver.

Stavdal: Ingen spesielle forureiningskjelder. Ei større sideelv, Stavåa, er truleg både laks og sjøaureførande ei kort strekning.

Vad: Ingen spesielle forureiningskjelder, men med fall til elva frå begge sider kan det vere fare for avsig frå spreiing av husdyrgjødsel.

Løset: Mykje av same forholda som på Vadsona.

Seljebotsbrua: Utløp frå kommunalt renseanlegg, bør takast vassprøver.

Side 5.

Biotopiske forbetringar i Stordalsvassdraget

Dersom vassprøver viser at det må setjast inn tiltak mot forureining, vil desse tiltaka i seg sjølv gje biotopiske forbetringar. I tillegg vil fysiske inngrep nokre stader gje betre forhold for gyting og oppvekst av yngel.

I ei ny biologisk vurdering vil det kome fram kva tiltak som må iverksettast.

Informasjon.

Stordal Elveeigarlag vil forsette med å halde heimesida oppdatert som ligg under Stordalsportalen. Dette er og har vore eit godt verktøy for laget.

Markedsføring.

Det viser seg at desse opplysningane, tilgjengeleg på internett, aukar fiskeinteressa og økonomien til dei som leiger ut på desse sonene.

Rapportering/ Dokumentasjon.

Korrekt fangsrapportering vil framleis vere naudsynt. Alle soner skal helde fram med rapporteringsbok på kvar sone. Boka må vere tilgjengeleg slik at alle som fiskar skal rapportere inn all fangst dag for dag. Boka må også vere tilgjengelig for andre enn fiskarar. Dette for å innhente fangstdata for innføring og oppdatering av internettsida til laget samt innsending til fylkesmannen ved sessong slutt. Grunneigarane og styret vil da ha muligheit til å sjå til at fangstrestreksjonane vert overhaldne.

Korrekt fangstrapportering kan gi indikasjon på om vi har nådd gytebestandsmålet

URL adr på web sida vår er: www.laksefiske.stordal.no

Internettsida er å finne på denne sida under stordalsportalen

Side 6

Oppsummering:

Vi har eit vassdrag som inntil no har vore lukkeleg forskåna for sjukdom.

Mange elvar, spesielt i Romsdal og på Nordmøre har fått ”Gyro” med dei enorme konsekvensane dette dreg med seg.

Det er svært viktig at det vert sett i verk tiltak for å hindre denne farlege sjukdomen i å spreie seg til vårt vassdrag. For eksempel desinfeksjon for fiskeutstyr og kajakk/elvepadling.

Stordalselva er blant dei beste av Sunnmørselvane når det gjeld fangst. Dette viser at også elvar som ikkje blir kunstig kultivert kan greie seg godt. Det er likevel naturleg å tru at kunstig kultivering fører til ein jamnare reproduksjon, og også jamnare fangstar. Vi må arbeide fram mot å få ei fast ordning med gytefiskteljing kvar haust.

Driftsplanen skal oppdaterast fortløpande og endrast ved behov.

Oppdatert mars 2015

Nr

Sone

Gnr og

Bnr.

Medlem

Adresse

Postnr. og

Poststad.

Telefon

01

Hove

127/1

Jarle Hove

Hove

6250 Stordal

91114415

02

Hove

127/3

Bente/Jon G. Selboskar

Midtbust

6250 Stordal

70278346

03

Hove

127/4

Nils Tomas Hove

Hove

6250 Stordal

70278006

04

Hove

127/5

Mariann Vidhammer

Hove

6250 Stordal

 

05

Hove

127/6

Kristin Øie

Hove

6250 Stordal

 

06

Hove

127/7

Knut Hove

Hove

6250 Stordal

70278159

             

07

Vinje

128/1

Leif Rune Vinje

Vinje

6250 Stordal

70278104

08

Vinje

128/2

Vibeke og Runar Helland

Vinje

6250 Stordal

70278499

09

Vinje

128/3

Kjell Mulelid

Vinje

6250 Stordal

70278189

01

Vinje

128/5

Jarle Hove

Hove

6250 Stordal

70278289

11

Vinje

128/6

Per Arne Søvik

Vinje

6250 Stordal

70278257

12

Vinje

128/7

Sigrun Hove

Vinje

6250 Stordal

70278093

13

Vinje

128/8

Ruth Janne Vinje

Vinje

6250 Stordal

91197921

14

Vinje

128/156

Eldar Busengdal

Busengdal

6250 Stordal

70278449

             

14

Busengdal

129/1

Eldar Busengdal

Busengdal

6250 Stordal

70278449

15

Busengdal

129/2

Erling Busengdal

Busengdal

6250 Stordal

70278063

             

16

Kirkebø

130/1+2

Leif Kirkebøe

Kirkebø

6250 Stordal

70278147

17

Kirkebø

130/3

Olaus Overøye

Kirkebø

6250 Stordal

70278050

02

Kirkebø

130/4+7

Bente/Jon G. Selboskar

Midtbust

6250 Stordal

70278346

             

18

Kvammen

131/1

Odd Kvammen

Skylehammaren 2b

6013 Ålesund

70150339

19

Kvammen

131/2

Helge Tjønnøy

Smieveien 8

3470 Slemmestad

 

20

Kvammen

131/4

Eli Søvik

Kvammen

6250 Stordal

70278157

             

02

Midtbust

132/3

Bente/Jon G.Selboskar

Midtbust

6250 Stordal

70278346

21

Midtbust

132/6

Kjell Arne Midtbust

Midtbust

6250 Stordal

70278265

             

22

Øvrebust

133/1+3

Jacob Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

70278136

23

Øvrebust

133/2+13

Hans Verwer

 

6250 Stordal

 

24

Øvrebust

133/4

Petter B. Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

70278333

25

Øvrebust

133/5

Tor Midtbust

Øvrebust

6250 Stordal

70278259

26

Øvrebust

133/6

Jan Ove Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

70278469

Øvrebust

133/7+10

Jens Åge Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

28

Øvrebust

133/8

Johan B. Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

02

Øvrebust

133/9

Bente og Jon Geir Selboskar

6250 Stordal

29

Øvrebust

133/11

John Hjelmset

Øvrebust

6250 Stordal

70278239

30

Øvrebust

133/12

Kari Synnøve Øvrebust

Granveien 13

6230 Sykkylven

70252701

             

31

Holt

134/1

Johan-Arnt Ludvigsen

Holt

6250 Stordal

 

32

Holt

134/2

John Helge Larsen

Vinjehjellane

6250 Stordal

70278183

33

Holt

134/3

Odd Jarle Storheim

Holt

6250 Stordal

70278207

34

Holt

134/4

Jon Knut Holtleite

Holtleite

6250 Stordal

90932821

35

Holt

134/5

Leif Øvrebust

Holtleite

6250 Stordal

70278037

             

36

Storheim

135/1

Ottar Storheim

Storheim

6250 Stordal

70278042

37

Storheim

135/2

Pål Bjørn Øvrebust

Storheim

6250 Stordal

38

Storheim

135/3

Solbjørg Knutsen

Åsegardsvegen 74

6017 Ålesund

70151972

39

Storheim

135/4

Sølvi og Odd Søvik

Storheim

6250 Stordal

 
             

40

Moe

136/1

Egil Henden

Moe

6250 Stordal

70278215

41

Moe

136/2

Tora Moe

Moe

6250 Stordal

70278194

42

Moe

136/3

Kjell Magne Mo

Grødalsvegen 34

6050Valderøy

70180746

43

Moe

136/4

Peder Vikenes

Stavdal

6250 Stordal

70278180

44

Moe

136/5

Torunn og Øyvind Tafjord

Moe

6250 Stordal

41660163

45

Moe

136/6

Reidun Hildebjørg Sæther

Stororen 3

6230 Sykkylven

70251548 950 45 928

46

Moe

136/7

Kjell Magne Moe

Moe

6250 Stordal

70278029

47

Jøsvoll

137/1

LJM I AS

Bergerveien 22

1475 Finstadjordet

951 20 208

48

Jøsvoll

137/2

Ola Jostein Jøsvoll

Jøsvoll

6250 Stordal

70278030

49

Jøsvoll

137/3

Harald Jøsvoll

Jøsvoll

6250 Stordal

70278027

             

50

Stavdal

139/1+6

Odd H. Midtbust

Hovslia

6250 Stordal

70278014

51

Stavdal

139/2

Leif Stavdal

Stavdal

6250 Stordal

70278126

52

Stavdal

139/2

Per Olav Støle

Øvste Ratvika

6015 Ålesund

70155845

53

Stavdal

139/3

Karl Joh. J. Nygård

Nedrevoll

6240 Ørskog

70270133

54

Stavdal

139/4

Knut B. Støle

Hove

6250 Stordal

91531267

43

Stavdal

139/5

Peder Vikenes

Stavdal

6250 Stordal

70278180

55

Stavdal

139/7

Ruth Marie Hole

Nakkegata

6230 Sykkylven

70251495

             

56

Vad

149/1

Magnar Vad

Vad

6250 Stordal

 

57

Vad

149/2

Leif Magne Vad

Vad

6250 Stordal

99004904

             

58

Løset

150/1

Sølvi Lill Seljebotn

Richard Eidsvigs veg 25

6006 Ålesund

94409163

59

Løset

150/2

Per Ivar Skodjereite

Løset

6250 Stordal

95178888

59

Løset

150/3

Per Ivar Skodjereite

Løset

6250 Stordal

95178888

             

STORDAL ELVEEIGARLAG.

OVERSIKT OVER VEKTTAL OG SKYLD.

G.nr. /B.nr. Medlem Vekttal Skyld i laget

127/1

Jarle Hove

100%

4,47

4,47

127/3

Bente og Jon Geir Selboskar

100%

4,54

4,54

127/4

Nils Tomas Hove

100%

4,64

4,64

127/5

Marann Vidhammer

100%

4,38

4,38

127/6

Kristin Øie

100%

4,64

4,64

127/7

Knut Hove

100%

4,64

4,64

128/1

Leif Rune Vinje

100%

1,90

1,90

128/2

Vibeke og Runar Helland

100%

0,91

0,91

128/3+155

Kjell Mulelid

100%

2,49

2,49

128/ 5

Jarle Hove

100%

3,04

3,04

128/6

Per Arne Søvik

100%

1,99

1,99

128/7

Sigrun Hove

100%

2,28

2,28

128/8

Johan Vinje

100%

0,23

0,23

128/156

Eldar Busengdal

100%

1,57

1,57

129/1

Eldar Busengdal

90%

3,11

2,80

129/2

Erling Busengdal

90%

3,11

2,80

130/1+2

Leif Kirkebø

90%

3,52

3,17

130/3

Olaus Overøye

90%

2,82

2,54

130/4+7

Bente og Jon Geir Selboskar

90%

0,70

0,63

131/1

Odd Kvammen

90%

2,00

1,80

131/2

Helge Tjønnøy

90%

3,10

2,79

131/4

Eli Søvik

90%

1,20

1,08

132/3

Bente og Jon Geir Selboskar

90%

3,36

3,02

132/6

Kjell Arne Midtbust

90%

0,31

0,28

133/1+3

Jacob Øvrebust

90%

3,70

3,33

133/2+13

Hans Verwer

90%

0,47

0,42

133/4

Petter Bjarne Øvrebust

90%

2,52

2,27

133/5

Tor Midtbust

90%

0,85

0,77

133/6

Jan Ove Øvrebust

90%

2,58

2,32

133/7+10

Jens Aage Øvrebust

90%

2,59

2,33

133/8

Johan Bernt Øvrebust

90%

2,58

2,32

133/9

Bente og Jon Geir Selboskar

90%

1,29

1,16

133/11

John Hjelmset

90%

1,27

1,14

133/12

Kari Synnøve Øvrebust

90%

2,58

2,32

134/1

Johan-Arnt Ludvigsen

80%

4,08

3,26

134/2

John Helge Larsen

80%

0,38

0,30

134/3

Odd Jarle Storheim

80%

4,46

3,57

134/4

Jon Knut Holtleite

80%

0,20

0,16

134/5

Leif Øvrebust

80%

0,12

0,10

135/1

Ottar Storheim

80%

3,74

2,99

135/2

Pål Bjørn Øvrebust

80%

3,74

2,99

135/3

Solbjørg Knutsen

80%

3,71

2,97

135/4

Sølvi og Odd Søvik

80%

3,74

2,99

136/1

Egil Henden

80%

2,11

1,69

136/2

Tora Moe

80%

4,20

3,36

136/3

Kjell Magne Mo

80%

1,78

1,42

136/4

Peder Vikenes

80%

0,50

0,40

136/5

Torunn og Øyvind Tafjord

80%

0,23

0,18

136/6

Reidun Hildebjørg Sæther

80%

1,75

1,40

136/7

Kjell Magne Moe

80%

3,30

2,64

137/1

LJM I AS

70%

3,75

2,63

137/2

Ola Jostein Jøsvoll

70%

3,75

2,63

137/3

Harald Jøsvoll

70%

3,75

2,63

139/1+6

Odd Halvard Midtbust

70%

4,32

3,02

139/2

Leif Stavdal

70%

3,64:2

1,27

139/2

Per Olav Støle

70%

 

1,27

139/3

Karl Johan J. Nygård

70%

1,23

0,86

139/4

Knut Bertil Støle

70%

0,18

0,13

139/5

Peder Vikenes

70%

2,61

1,83

139/6

Ruth Marie Hole

70%

0,47

0,33

149/1

Magnar Vad

70%

2,26

1,58

149/2

Leif Magne Vad

70%

1,30

0,91

150/1

Sølvi Lill Seljebotn

50%

3,17

1,59

150/2

Per Ivar Skodjereite

50%

2,95

1,48

150/3

Per Ivar Skodjereite

50%

3,06

1,53

Gnr.

Gardsnavn, soner

vekttal

Samla skyld

Skyld i laget

127

Hove

100%

27,31

27,31

128

Vinje

100%

14,41

14,41

129

Busengdal

90%

06,22

05,60

130

Kirkebø

90%

07,04

06,34

131

Kvammen

90%

06,30

05,67

132

Midtbust

90%

03,67

03,30

133

Øvrebust

90%

20,43

18,39

134

Holt

80%

09,24

07,39

135

Storheim

80%

14,93

11,94

136

Moe

80%

13,87

11,09

137

Jøsvoll

70%

11,25

07,88

139

Stavdal

70%

12,45

08,71

149

Vad

70%

03,56

02,49

150

Løset

50%

09,18

04,59

 

Samla skyld

   

135,11

VEDTEKTER

FOR

STORDAL ELVEEIGARLAG

1. Formål:

Stordal Elveeigarlag har til formål å arbeide for ei næringsmessig og økologisk forvalting av laks- og sjøaurefiske i Stordalselva. Laget skal forhalde seg til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter.

2. Arbeidsområde:

Laget sitt arbeidsområde er avgrensa til den laks- og sjøaureførande delen av Stordalsvassdraget i Stordal Kommune. Dette gjeld frå fjorden til Stavdalsfossen. I Røelva fram til Ekrefossen.

3. Medlemmar:
Alle som har fiskerett i den lakseførande delen av vassdraget er medlemmar i laget og har røysterett. Kvart medlem har 1-ei røyst per fiskerett/gards nr. I tillegg kan kvar medlem røyste med fullmakt for 1-eit medlem for kvart gardsnr han har fiskerett på. Medlemmar i Stordal elveeigarlag må fylje dei vedtaka som er tekne av årsmøte i laget. Det er ikkje mogleg å melde seg ut av laget anna enn ved sal av fiskeretten. Ved eigedomsoverdraging skal nytt navn og ny adresse rapporterast til laget. Medlemskap i laget fyl gards nr. Dei som har ein fiskerett på eit gards nr. har ei røyst. Den som har fiskerett på fleire gards nr./ soner, har eit medlemskap og ei røyst for kvart gards nr.
Grunn-kontigenten skal vere lik for kvart medlemskap.
Alle medlemmar i laget skal betale gjeldande medlemskontigent, som er vedteke på årsmøtet i Stordal Elveeigarlag

4. Ulovlege tilhøve:
Når medlemmar av laget vert kjent med ulovlege tilhøve i og kring Stordalselva og utløpet, og ein meiner dette kan skade fisket, fisken eller interessene til elveeigarane, har ein rett og plikt til å gripe inn eller melde i frå om det til styret for laget og/eller off. ansvarleg etat instans.

5. Rekneskap og fullmakt.
Rekneskap og budsjett året skal følgje kalenderåret. Leiar og nestleiar har mynde til å gjere avtalar for laget i samsvar med styre- og årsmøtevedtak.

6. Styre.
Laget skal ha eit styre på 5 medlemmar og 2 vara medlemmar . Leiar skal veljast kvart år. Styremedlemmane skal veljast for 2 år og skiftevis slik at 2 og 3 styremedlemmar står på val etter tur. Vara medlemmar skal veljast for 1 år. Ved lutdraging sår 2 av styremedlemmane på val første året. Styret vel sjølv nestleiar, kasserar og sekretær. Styret er vedtaksfør når minst 3 av styremedlemmane/vara medlemmane møter, og desse 3 er samde.

7. Årsmøte:
Årsmøtet skal haldast ein gong pr. år innan 31. mars. Innkalling til årsmøtet skal vere utsendt 14 dagar før møtet. Saker som medlemmane vil ta opp på årsmøtet må vere styret i hende minst 1-ein månad før årsmøtedato.

Årsmøtet skal mellom anna:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Velje ordstyrar og skrivar.
 3. Velje to til å skrive under møteboka.
 4. Handsame årsmelding, budsjett og rekneskap.
 5. Velje styre med vara medlemer.
 6. Velje styreleiar for eit år om gongen.
 7. Velje styremedlemmer for eit år om gongen.
 8. Velje to revisorar for eit år om gongen.
 9. Velje tre medlemmer og ein vara medlem til valnemnda. Valet gjeld for tre år der ein går ut kvart år. Første året etter lutdraging
 10. Velje leirar i valnemnda. Medlemmar i valnemda kan ikkje attveljast.
 11. Årsmøtet skal gjere vedtak om arbeidsoppgåver for komanda år.
 12. Årsmøtet fastset medlemskontigent.

Vedtak på årsmøtet skal gjerast med vanleg fleirtal. Tillistvalde som har fungert ein eller fleire valperiodar kan seie for seg attval for like lang tid.

8. Ekstraordinert årsmøte:
Ekstraordinert årsmøte kan haldast når styret finn det ønskjeleg, eller når minst 25 % av medlemmane krev det. På slike møte kan det berre gjerast vedtak i saker som er ført opp på saklista for møte. Den skal leggjast ved innkallinga. Ekstraordinert årsmøte skal kunngjerast på same måte som ordinert årsmøte.

9. Endring av vedtekter:
Endring av vedtekter kan berre gjerast av årsmøtet med 2/3 fleirtal av dei frammøtte. Framlegg til endring må gå klart fram av innkallinga til årsmøte.

10. Oppløysning:
Laget kan ikkje oppløysast før det evt. blir åpna for dette i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.
Berre årsmøte kan i so tilfelle løyse opp laget. Årsmøtet avgjer kva som skal skje med eignalutane til laget.

1. Vedtatt på årsmøtet i Stordal Elveeigarlag 14. april 1998.
2. Nytt pkt. 7 vedteke på årsmøtet 20. mars 2002.
3. Vedtekt nr 3. endra på årsmøtet 24 April 2014.
4. Endring av vedtekter på omframt årsmøte 08.06.2015
Gjelder punkt 1 – 3 – 5 – 7 – 10. Endring står med fet skrift
Endringar gjort for at vedtekter skal samsvare med Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, ikrafttrdelse 25.06.2013
5. Endring av punkt 2 og punkt 3, på årsmøte den 30.03.2017


-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as