Sesongstart i Stordalselva, 2019.

Elva åpnes for fiske den 15. juni Kl. 04.00 og stenges for fiske kl. 24.00 den 25. august.

Dette gjelder for alle soner i elva.

Dette etter vedtak på årsmøtet til Stordal Elveeigarlag, 21.03.2019. Åpning og stengings dato for Stordalsvassdraget kan endres med lokale vedtak på årsmøte i Stordal Elveeigarlag, naturligvis innenfor de rammer som MD / Fylkesmannen setter for lovlig fiskesesong.

Nye fangstrestriksjonar for 2019:

Fangst restriksjonar.
maks 1 avlivet laks pr halvdagskort, maks 2 pr døgnkort,
maks 2 avlivet laks pr uke pr person, og maks 10 laks pr person/sesong
gjelder for elva samlet og ikke bare for hver sone

Gjelder pr person for elva samla, MERK. ikkje pr sone.
Det gis ikkje løyve til å overdra leigd fiskekort/fiskerett til andre, når ein laksefiskar har nådd taket for fangstrestriksjonar.
Ved nådd fangstrestriksjon skal dei aktuelle fiskekort/fiskerettar ikkje benyttast meir, so lenge den aktuelle fangstrestriksjon gjeld. Veke/år.

MERK, elva kan bli stengt ved mellomsesong evaluering, siste halvdel av juli, ved lite oppgang av laks
Den kan også bli midlertidig stengt i siste halvdel av sesongen ved lite vann over lengre tid, samt høy temperatur på vannet

Fiskekort er personleg og kan ikkje overdragast til andre.Berre ved spesielle situasjonar kan grunneigar tillate ei overdraging til andre
Dette gjeld berre I dei høve dette ikkje kjem i konflikt med fangstrestriksjonane.

Oppslag om regler og restriksjonar, samt standariserte fiskekort blir laga til av Elveeigarlaget,

Sjøørret blir freda i heile sesongen. Fiska sjøørret skal gjenutsettast.

Regnboge aure og tydeleg oppdrettslaks, samt pukkellaks er det ikkje fangstrestriksjonar på.

Elva kan bli sesongstengt etter midtsesong evaluering, om det viser seg at det er lite laks som har gått opp i elva ila første halvdel av sesongen

Styret i elveeigarlaget har fullmakt frå årsmøte til å kunne stenge elva for fiske etter laks ved for liten vassføring i elva.

Styret i Elveeigarlaget har også fullmakt frå årsmøtet til å ta bestemmelsen om kor lita elva skal vere,
for at stenging skal iverksettast.

Styret i Stordal Elveeigarlag, 2019:

Leiar: Jarle Hove

Nestleiar: Egil Henden

Kasserar:Per Ivar Skodjereite.

Sekretær: Johan B. Øvrebust

Styremedlem: Stein Eric Solevåg

Betal fiskeriavgiften på nett

Direktoratet for naturforvaltning har åpnet for betaling av Fiskeravgiften på nettet.

Den enkleste og rimeligste betalingsmåten er via nettet. Ved betaling med kredittkort eller bankkort
får du kvittering i e-post og kan selv skrive ut avgiftskortet.
Det elektroniske avgiftsbetalingen er i fire språkversjoner; norsk, finsk, engelsk og tysk.

Her er linken som gjer at du lett kan finne frem til nettbetaling av avgiften.

http://www.dirnat.no/fiskeravgift/


-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as